Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van V.O.F. Rondvaartbedrijf Gemini

Boekingen zijn geldig, op het moment dat U de offerte of de opdrachtbevestiging getekend aan ons geretourneerd heeft. Opties zijn één week geldig en kunnen na telefonisch overleg eventueel verlengd worden.
Aantal personen: Op basis van het door de klant aantal opgegeven personen wordt één der schepen geboekt. Dit gecontracteerde aantal personen mag maximaal 10% afwijken van het in eerste instantie opgegeven aantal gasten (tenzij anders is afgesproken). Indien het aantal meer dan 10% afwijkt van het geboekte aantal, zal het verschil vallen onder onze annuleringsvoorwaarden (zie hieronder). Bij het verschijnen van meerdere gasten dan het opgegeven aantal, worden deze in rekening gebracht. Tot uiterlijk 7 dagen voor het evenement kan het aantal personen naar boven worden gewijzigd. Het aantal personen mag niet hoger zijn dan het toegestane aantal personen op één van de schepen.

Op- en aanmerkingen: Eventuele op- en aanmerkingen op de partij dienen tijdens of aan het einde van de vaartocht direct aan de kapitein of de desbetreffende partymanager kenbaar te worden gemaakt. Op- en aanmerkingen die later kenbaar worden gemaakt worden niet in behandeling genomen.

Annuleringen: Bij annulering geldt het voorschot van 30% van de aanname totaalsom als annuleringskosten. Annulering binnen acht weken voor aanvang van het evenement: 50% van de aanname totaalsom. Annulering binnen 30 dagen voor aanvang van het evenement: 75% van de aanname totaalsom. Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement: 100% van de aanname totaalsom. Onder de totaalsom valt boothuur, catering, drankjes, gehuurde materialen, muziek en entertainment. De opdrachtgever is vrij om een annuleringsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij af te sluiten.

Betalingstermijnen: De betalingen dienen te geschieden in twee termijnen. Eerste termijn: Op de bevestiging verzoeken wij U een voorschot van 30% van de totale aanname som (met het minimum van € 500,00). Dit bedrag dient U binnen twee weken te voldoen. Indien deze betaling niet voldaan is behouden wij ons het recht voor niet uit te varen c.q. het feest geen doorgang te laten vinden. Tweede termijn: Binnen een week na het evenement ontvangt U van ons de factuur, met daarop het restant. Deze factuur dient U binnen twee weken te voldoen.

Wanneer V.O.F. Rondvaartbedrijf Gemini door overmacht in de ruimste zin des woords Uw evenement niet kan verzorgen, zullen per direct de aanbetaling op het evenement aan U geretourneerd worden. Bovendien zullen wij desgewenst alle moeite doen om een ander schip voor U te organiseren. Doch V.O.F. Rondvaartbedrijf Gemini is op geen enkele wijze tot enige schadevergoeding verplicht. V.O.F. Rondvaartbedrijf Gemini, haar medewerkers en uitvoerders aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, in verband met of ten gevolge van uitvoering van het evenement. De opdrachtgever vrijwaart hen tegen alle vorderingen en kosten te dier zaken. Een en ander leidt slechts tot uitzondering voor zover de Wet verplichting tot schadevergoeding bij V.O.F. Rondvaartbedrijf Gemini legt. Dit betekent met name dat het bepaalde in de bovenstaande niet van toepassing is, in gevallen waarbij aan de zijde van V.O.F. Rondvaartbedrijf Gemini sprake is van opzet of grove schuld. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of verlies van door V.O.F. Rondvaartbedrijf Gemini of door derden, al dan niet tegen betaling aan de opdrachtgever in bruikleen gegeven goederen, zoals bijv. serviesgoed, glaswerk en dergelijke en de opdrachtgever vrijwaart haar voor alle kosten en vordering te dier zake. Alle schade toegebracht aan decoraties, geluidsinstallaties, vloerafwerkingen, alsmede het zoekraken of beschadigen van interieur- of exterieurdelen van de schepen en alle verdere attributen is voor rekening van de opdrachtgever. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord.

De kapitein behoudt zich het recht voor, om bij meteorologische of nautisch onverantwoordelijke omstandigheden, en/of stremmingen van bruggen en sluizen of vaarwegen de afgesproken vaartijden, op- en afstapplaatsen en routes te wijzigen.

Ook van toepassing zijn personen vervoercondities voor de binnenvaart c.b.r.b./v.n.p.r.
V.O.F. Rondvaartbedrijf Gemini is niet aansprakelijk voor diefstal, het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen en/of persoonlijk letsel.

Prijswijzigingen/drukfouten en/of b.t.w. tariefwijzigingen onder voorbehoud.